ارکان کنگره

دکتر محمد علی بهمنیار

رئیس کنگره
 

دکتر سیدجعفر هاشمی

قائم مقام رئیس کنگره
 

دکتر رضا اسماعیل‌زاده کناری

دبیر کنگره
 

دکتر زینب رفتنی امیری

دبیر علمی کنگره
 

دکتر مریم عزیزخانی

دبیر اجرایی کنگره