محل برگزاری کنگره

ساری - کیلومتر 10 جاده دریا (فرح آباد)، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری